Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác của Chủ tịch UBND tỉnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác tại các cơ quan, địa phương; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nêu gương mô hình tốt, cách làm hay; kịp thời phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác còn tồn tại trên địa bàn tỉnh.
Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; lồng ghép các nội dung quy định thực hiện nếp sống văn minh trên vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác do Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên chủ trì.

Lưu Phương

Tải bản đầy đủ tại đây: 
Ngày đăng: 19-03-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>