Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - thực trạng và giải pháp

Hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn là toàn bộ những hoạt động mà tổ chức cơ sở Đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức Đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn chính là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên. Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI khẳng định “Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở”. 

Tỉnh Bắc Giang hiện nay có 5.335 chi đoàn, 585 đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, trong đó có 230 Đoàn xã, phường, thị trấn. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp trên từng mặt, lĩnh vực, nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh xây dựng được 20 mô hình “Chi đoàn mạnh” cấp huyện; đối với cấp tỉnh, trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, nhân rộng hoạt động của mô hình “Công chức trẻ làm Bí thư chi đoàn” của Chi đoàn thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng và mô hình “Tổ chức sinh hoạt ghép chi đoàn” của Thành đoàn Bắc Giang… Có thể nói, thời gian qua, hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức được kiện toàn từ Đoàn cơ sở đến các chi đoàn, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh niên được nâng cao, các phong trào được triển khai đều khắp trong các tổ chức cơ sở Đoàn và ngày càng được quan tâm, chú trọng; đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục - thể thao…; công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền… 

Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực tế, hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định: Lực lượng đoàn viên mỏng, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn còn thấp, vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên của một số cán bộ đoàn còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, tình trạng bỏ sinh hoạt Đoàn, thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt Đoàn vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động Đoàn ở nhiều đơn vị còn hạn chế, thiếu hấp dẫn, chưa có sự lan tỏa, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; tỷ lệ đoàn viên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội không cao, chi đoàn ở một số nơi chưa thực hiện đúng các quy định về tổ chức và sinh hoạt... 

Đứng trước thực trạng đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên mà trọng tâm là xây dựng ban chấp hành tổ chức cơ sở Đoàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; vững về kỹ năng, nghiệp vụ; có lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện tốt công tác đoàn vụ, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên… theo quy định của Điều lệ Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên nòng cốt, có sức ảnh hưởng đối với thanh niên; tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao giác ngộ lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của người đoàn viên. Phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở Đoàn. Coi trọng chất lượng công tác phát triển Đoàn, chất lượng đoàn viên không chỉ ở khâu lựa chọn, kết nạp mà còn ở quá trình giáo dục, rèn luyện, sau khi được kết nạp. Tổ chức cơ sở Đoàn cần động viên đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xã hội, kiến thức tin học, ngoại ngữ, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu giải quyết công việc và chủ động hội nhập quốc tế; đưa nội dung trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ vào sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Bên cạnh đó, tổ chức cơ sở Đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên dương điển hình tiên tiến, đồng thời phản ánh, tố giác các hành vi thiếu ý thức để cùng chung tay xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, thế hệ đoàn viên, thanh niên đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn, tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng định kỳ để quán triệt, phổ biến các nội dung chủ điểm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; gắn hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, phù hợp, cần lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình làm chủ đề chính để đoàn viên thảo luận, bàn bạc và cùng thực hiện. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong các buổi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn. Tổ chức linh hoạt các hoạt động Đoàn về địa điểm, thời gian, hình thức và loại hình hoạt động. Đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện việc xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn “3 chủ động”: Chủ động nắm bắt tình hình thanh niên; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ... 

Thứ ba, tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền nhận thức rõ vai trò của tổ chức cơ sở Đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu cơ chế, chính sách tạo nguồn lực thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; huy động tốt các nguồn lực xã hội hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “Chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn là một căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng lãnh đạo đoàn thể của cấp uỷ đảng cùng cấp. Chúng ta phải tin tưởng ở thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp nhiều nhất cho đất nước”. Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng không ngừng thay đổi. Chính vì vậy, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn phù hợp xu thế thời đại, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên là điều cần thiết, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh, trở thành môi trường tốt để đoàn kết, giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ cho đất nước.

Thiên Hương
 
Ngày đăng: 12-01-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>