Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

 

I. Thường trực Tỉnh đoàn

1. Đồng chí Ngụy Văn Tuyên - Bí thư Tỉnh đoàn

Số điện thoai cơ quan: 02403.854.530

Số điện thoại di động: 0972.610.999

Email: tuyennv_td@bacgiang.gov.vn

2. Đồng chí Đào Thị Hường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Số điện thoai cơ quan: 02403.554.559

Số điện thoại di động: 0949.848.707

Email: dth8282@gmail.com

3. Đồng chí Lê Minh Hải-Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Số điện thoai cơ quan: 02403.556.199

Số điện thoại di động: 0966.490.888

Email: leminhhai.doantn@gmail.com

          4. Đồng chí Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Số điện thoai cơ quan: 02403.556.188

Số điện thoại di động: 0967.115.666

Email: thantrungkien@gmail.com

 

II.  Các đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Tỉnh đoàn

1. Văn phòng

Văn phòng Tỉnh đoàn có chức năng, nhiệm vụ như sau:

* Chức năng: Tổng hợp kết quả công tác, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn tổ chức điều hành công việc, là trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; quản lý cơ sở vật chất, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong hệ thống của Đoàn và Cơ quan Tỉnh đoàn. Là thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng- kỷ luật Tỉnh đoàn.

* Nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thủ trưởng Cơ quan Tỉnh đoàn theo dõi việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Cơ quan Tỉnh đoàn.

- Tổng hợp các thông tin báo cáo của cơ sở và hoạt động của Cơ quan Tỉnh đoàn; xây dựng báo cáo, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Cơ quan Tỉnh đoàn hàng tháng, quý, năm và trong cả nhiệm kỳ.

- Tổng hợp, thông báo chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm, các văn bản quan trọng khác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn.

- Tham mưu phân công cán bộ Cơ quan trực ngày nghỉ, lễ, tết; phân công các Ban trực ban hàng tuần.

- Theo dõi, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong hệ thống của Đoàn và Cơ quan Tỉnh đoàn.

- Quản lý và đảm bảo các điều kiện vật chất như: Kinh phí, phương tiện làm việc, chế độ chính sách … phục vụ cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Cơ quan Tỉnh đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh.

- Tham mưu xử lý và lưu trữ các loại tài liệu liên quan tới hoạt động của Cơ quan Tỉnh đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh.

2. Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn có chức năng, nhiệm vụ như sau:

* Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các nội dung trong công tác tuyên giáo; tham mưu những chủ trương, giải pháp nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.

- Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác tuyên giáo (4 nội dung trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thanh niên) và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh, thiếu nhi trong toàn tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo đúng chức năng của Ban và nhiệm vụ do Thủ trưởng Cơ quan phân công.

- Tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn triển khai 02 Đề án Tăng cương giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2017 và tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, chương trình phối hợp với các đơn vị quân đội; là thường trực của Quỹ Hoàng Hoa Thám. Duy trì các chuyên mục của Đoàn trên Đài PT - TH tỉnh và Báo Bắc Giang, nội dung của tài liệu sinh hoạt Chi đoàn; chủ trì, phối hợp với các Ban của Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn. Là Thường trực của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn.

- Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn phối hợp hoạt động và xây dựng báo cáo với Ban chỉ đạo Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban An toàn giao thông; Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Ban chỉ đạo Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Sở Thông tin & Truyền thông; Sở Y tế (nội dung liên quan đến công tác dân số kế hoạch hoá gia đình).

3. Ban Tổ chức Kiểm tra

Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn có chức năng, nhiệm vụ như sau:

* Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn những chủ trương, biện pháp nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở; là thường trực của UBKT Tỉnh Đoàn. Tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra.

* Nhiệm vụ:

3.1. Công tác Tổ chức:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.

- Nắm tình hình tổ chức, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh và tham mưu kịp thời cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.

- Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thủ trưởng Cơ quan trong việc tập huấn, đào tạo, quy hoạch, sử dụng, thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Cơ quan Tỉnh đoàn và cán bộ Đoàn các cấp. Tham mưu triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng một số nội dung về cán bộ đoàn chuyện trách

- Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn các nội dung phối hợp và báo cáo với Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

3.2. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT quy định tại Điều lệ Đoàn.

- Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo phân cấp. Hướng dẫn nghiệp vụ cho UBKT cấp huyện.

4. Ban Thanh niên Trường học và Công tác Thiếu nhi

Ban Thanh niên Trường học và Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn có chức năng, nhiệm vụ như sau:

* Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các phong trào thanh niên trong trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong toàn tỉnh; là Thường trực của Hội đồng Đội tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, hàng tháng, quý và cả năm.

- Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo và thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong toàn tỉnh. Tham mưu triển khai chương trình “Nâng cao kiến thức và kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017” và Nghị quyết về “Tăng cường công tác phụ trách Đội THTP Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang giai đoàn 2013 - 2017”.

- Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chức năng của Ban. Đồng thời tham mưu các nội dung phối hợp và báo cáo với Sở Giáo dục & Đào tạo, Hội đồng Giáo dục; Hội Chữ thập đỏ; Hội khuyến học; Hội đồng điều hành quỹ nạn nhân chất độc da cam của tỉnh; Sở Lao động, Thương binh & Xã hội (nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em).

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường học và công tác Đội theo phân cấp quản lý; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đồng Đội cấp tỉnh, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với Hội đồng Đội cấp dưới và định hướng nội dung phương thức hoạt động của Nhà văn hoá thiếu nhi.

5. Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn có chức năng và nhiệm vụ như sau:

* Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong các đối tượng thanh niên nông thôn, công nhân và thanh niên ở khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm .

- Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chức năng của Ban được phân công.

- Nắm chắc số lượng, diễn biến tư tưởng của các đối tượng thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị để tham mưu các nội dung hoạt động phù hợp với các đối tượng thanh niên trên các địa bàn cụ thể.

- Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn các nội dung phối hợp hoạt động với các Sở, Ban, Ngành liên quan nhằm tăng cường các nguồn lực nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên và báo cáo với Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo; Ngân hàng Chính sách xã hội; Liên minh Hợp tác xã; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão; Ban Chỉ đạo Phong trào “4 mới”; Thường trực Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tỉnh đoàn.

6. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn có chức năng, nhiệm vụ như sau:

* Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những chủ trương và giải pháp trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh; các nội dung chỉ đạo và phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.

- Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, khối doanh nghiệp. Tham mưu thực hiện Đề án “củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội LHTN, tăng cường tập hợp thanh niên trong các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2017” của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.  

- Tham mưu các nội dung phối hợp hoạt động và xây dựng báo cáo với Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Nội vụ (lĩnh vực tôn giáo), Hội Cựu TNXP tỉnh, Ban chỉ đạo 138; Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các đơn vị khác có liên quan; là thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên.

- Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giải quyết chế độ, chính sách liên quan đến Cựu thanh niên xung phong.

7. Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh

Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh có chức năng, nhiệm vụ như sau:

* Chức năng: Tập hợp thiếu nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động. Tạo môi trường giáo dục toàn diện qua các mô hình, các phương thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật nhằm giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi. Nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn và bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và khả năng sáng tạo cho thiếu nhi.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị hàng tuần, tháng, quý và cả năm.

- Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Định kỳ, hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tài chính với Thường trực Tỉnh đoàn và các cơ quan theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí bổ ích và các hoạt động xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho thiếu nhi; phụ trách đặc san “Ngôi nhà tuổi thơ”.

- Tổ chức các lớp, tổ, nhóm, đội để học tập và thực hành chuyên môn có tính giáo dục, khoa học kỹ thuật, thẩm mỹ, rèn luyện sức khoẻ, thể thao, các hoạt động xã hội, nghi thức Đội để bồi dưỡng, phát huy sở trường, năng khiếu và đào tạo những cán bộ cho phong trào của Đội.

- Tổ chức nghiên cứu, tổng kết các mô hình, phương pháp hoạt động Đội ở ngoài nhà trường, mở các lớp bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác nhau hướng dẫn cho Nhà thiếu nhi cấp huyện, các Câu lạc bộ thiếu nhi ở cơ sở, cán bộ Ban chỉ huy Đội, tổng phụ trách Đội.

- Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trong việc hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ hoạt động của Nhà thiếu nhi, các Câu lạc bộ thiếu nhi, điểm vui chơi giải trí, tập huấn cán bộ Đội.

- Chỉ đạo cán bộ của đơn vị để tổ chức thiết kế và tham gia một số chương trình nghệ thuật của Tỉnh đoàn do Thường trực Tỉnh đoàn phân công.

8. Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên

Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên có chức năng, nhiệm vụ như sau:

* Chức năng: Tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh đoàn các nội dung về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên và những nội dung liên quan đến chương trình, kế hoạch của Đoàn thanh niên trong việc tham gia tư vấn, định hướng nghề nghiệp; đào tạo nghề, giới thiệu, cung ứng, giải quyết việc làm cho thanh niên.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị hàng tuần, tháng, quý và cả năm.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên Bắc Giang theo Quyết định thành lập của UBND tỉnh.

- Phối hợp với các ngành liên quan như: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Lao động thương binh & Xã hội, các ngành chức năng... để tổ chức tốt việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

- Định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo kết quả hoạt động với Thường trực Tỉnh Đoàn và các cơ quan liên quan theo quy định.

 

 

 

 

Ngày đăng: 11-06-2016 <------> Người tạo: admin <------>

Tin khác

Giới thiệu chung
Tổ chức bộ máy