A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

 

Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của Người là một hệ thống quan điểm sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta,… là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Hồ Chí Minh gắn chặt với cách mạng Việt Nam, thực tiễn cách mạng Việt Nam là yêu cầu, điểm xuất phát để Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo ký luận cách mạng cũng là hướng, đích trong tư tưởng, hoạt động của Người. Luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh là điều sai sự thật về Hồ Chí Minh được nêu ra nhằm mục đích gây tổn hại đến Hồ Chí Minh và những giá trị của người với cách mạng Việt Nam. Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh là hoạt động phòng, chống âm mưu, hoạt động của các tổ chức, cá nhân lợi dụng những điều sai sự thật về Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ sự thật và những giá trị của Người với cách mạng Việt Nam.

Qua nghiên cứu, có thể chỉ ra một số luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh gồm:

Thứ nhất, xuyên tạc cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh. Những luận điệu này được các thế lực thù địch đưa ra thể hiện ở một số nội dung:

Xuyên tạc Hồ Chí Minh ra đi tìm đường mưu sinh chứ không phải tìm đường cứu nước. Các thế lực phản động đưa ra luận điệu dựa vào lá Đơn xin vào Trường Thuộc địa của Pháp mà Nguyễn Tất Thành gửi cho Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp ngày 15/9/1911. Mục đích của họ là phủ nhận tư tưởng, hành trình tìm đường cứu nước và vai trò của Hồ Chí Minh đối với con đường cách mạng Việt Nam.

Xuyên tạc quan hệ đời tư của Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch móc nối một số cứ liệu không xác đáng để xuyên tạc Hồ Chí Minh có một số bà vợ và những mối tình bên lề: Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh Khai, Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Xuân, Nông Thị Trưng; một số người được họ gọi là “mối tình ngoài lề” như Marie Biere ở Pháp, Vera Vasilieva ở Nga, Lý Sâm, Lâm Y Lan ...

Thứ hai, xuyên tạc tư tưởng của Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch xuyên tạc Hồ Chí Minh không phải là một nhà tư tưởng. Họ cho rằng, Hồ Chí Minh không nhận mình là một nhà tư tưởng, mà chỉ thừa nhận là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, các thế lực còn xuyên tạc Hồ Chí Minh là dân tộc chủ nghĩa, tư tưởng của Người đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin, điều này được họ lập luận liên quan tới nội dung Bác chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), không làm theo Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản. Thế lực phản động còn đưa ra lập luận Hồ Chí Minh là người dập khuân máy móc mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô vào xây dựng nhà nước ở Việt Nam. Có thể khẳng định rằng tất cả những luận điệu xuyên tạc trên chỉ nhằm mục đích hạ bệ lãnh tụ của Việt Nam.

Thứ ba, xuyên tạc sự nghiệp, di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho nhân loại. Các thế lực thù địch, phản động đã phủ nhận UNESCO không có Nghị quyết vinh danh Hồ Chí Minh (1987). Cùng với đó họ xuyên tạc một số tác phẩm của Hồ Chí Minh, họ cho rằng tác phẩm “Nhật ký trong tù” không phải của Hồ Chí Minh. Về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh của Đảng ta được phát động từ năm 2007, họ xuyên tạc một số lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước ta vi phạm pháp luật để nhằm quy kết cho toàn bộ cán bộ, đảng viên ta...

Trong giai đoạn hiện nay, để đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh cần phải trên cơ sở sự thật của Hồ Chí Minh được thể hiện qua các văn bản của Đảng, Nhà nước ta; dựa trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam và Thế giới. Những thắng lợi lịch sử, vĩ đại của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chí Minh. Người trong thực tế đã trở thành biểu tượng, niềm tin, giá trị tinh thần văn hóa của dân tộc. Trên thế giới Hồ Chí Minh được rộng khắp nhân dân, các nước trên thế giới dành tình cảm, đánh giá cao về tài năng, đạo đức, nhân cách.

Để đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo tác giả bài viết cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01 KL-BCT ngày 18/5/2021 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, xây dựng nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành một nhu cầu văn hóa thiết yếu trong mỗi người dân đất Việt.

Hai là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh lại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải không ngừng nâng cao nhận thức, tăng cường đọc các thông tin xấu độc để nhận diện rõ nhưng âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và chống phá lãnh tụ Hồ Chí Minh nói riêng. Từ đó nêu cao trách nhiệm của bản thân mình trong việc đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ba là, quản lý các nguồn thông tin một cách khoa học. Trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, các phương tiện thông tin được ứng dụng một cách rộng rãi với quy mô toàn cầu, từ đó các thế lực thù địch cũng ra sức tuyên truyền trên mạng enternet các thông tin xấu độc chống phá công cuộc cách mạng nước ta, trong đó có nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ. Do vậy, các cơ quan chuyên môn cần quản lý nguồn thông tin đăng tải một cách có khoa học, gỡ bỏ những bài viết phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, báo cáo viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ tốt. Trong giai đoạn hiện nay, để cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu, rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân, đòi hỏi đội ngũ làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp tư tưởng của Người không những phải nắm vững chuyên môn mà cần phải có nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ trong đấu tranh phản bác lại các thông tin xấu độc trên mọi hình thức.

Trong điều kiện hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức đẩy mạnh việc chống phá cách mạng nước ta trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đạt được âm mưu của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đang xây dựng. Vì vậy, nhận diện các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh, xác định đúng cơ sở đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc và đưa ra một số giải pháp để đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó cần phát huy tính tiền phong của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng./.

1. Nguyễn Đức Bình (1994), Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Bộ Chính trị khoá XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

3. Nguyễn Văn Đạo (2018), “Nhận diện và chống các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (7), tr.58-61.

Nguyễn Văn Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 450
Hôm qua : 530
Tháng 02 : 9.657
Năm 2024 : 23.845