ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC GIANG

 

          1. Những vấn đề chung

          Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

          Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

          Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.

2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy

Tại tỉnh Bắc Giang, tổ chức Đoàn gồm 3 cấp:

- Đoàn cấp tỉnh.

- Đoàn cấp huyện và tương đương gồm:

+ Thành đoàn Bắc Giang

+ 09 Huyện đoàn: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa.

+ 04 Đoàn trực thuộc: Đoàn TN Công an tỉnh, Đoàn CCQ tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn TN Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

+ 04 Đoàn trường CĐ, ĐH: Trường CĐ KTCN, CĐ Công nghệ Việt - Hàn, CĐ Ngô Gia Tự, ĐH Nông - Lâm

+ 01 đơn vị phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

          - Cấp cơ sở gồm:+ 209 Đoàn xã, phường, thị trấn.

                                     + 54 Đoàn trường THPT.

                                     + 121 Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.

         3. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang

          Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang là Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang.

          Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là BCH Tỉnh đoàn) do Đại hội bầu ra là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn do BCH Tỉnh đoàn bầu ra.

          BCH Tỉnh đoàn lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang; nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc; nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy Bắc Giang; báo cáo về hoạt động của BCH Tỉnh đoàn với đại hội; kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

          Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang bầu gồm 39 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Tỉnh đoàn đã bầu 10 đồng chí là ủy viên BTV Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027.

          Thường trực Tỉnh đoàn:

        + Đ/c Thân Trung Kiên, UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh

          + Đ/c Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn.

          + Đ/c Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh