Chức năng, nhiệm vụ Cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn Bắc Giang

Theo Quyết định số 921-QĐ/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác Cơ quan chuyên trách của Tỉnh đoàn Bắc Giang, Cơ quan chuyên trách của Tỉnh đoàn Bắc Giang có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng

Cơ quan chuyên trách của Tỉnh đoàn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đoàn theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

- Sơ kết, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

- Quản lý, điều hành đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn giao.

3. Tổ chức bộ máy

3.1 Lãnh dạo cơ quan: Gồm Bí thư, không quá 02 phó bí thư

3.2 Các đơn vị chuyên môn gồm:

1. Ban Tổ chức - Kiểm tra;

2. Ban Tuyên giáo;

3. Ban Phong trào thanh niên;

4. Ban Thanh thiếu niên - Trường học;

5. Văn phòng Tỉnh đoàn.

Lãnh đạo ban chuyên môn gồm: Trưởng ban và các phó trưởng ban; số lượng phó trưởng ban không quá 06 người.

3.3 Đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh đoàn: Nhà Văn hóa thiếu nhi.

4. Chế độ làm việc

Cơ quan chuyên trách của Tỉnh đoàn làm việc theo chế độ thủ trưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về toàn bộ hoạt động của cơ quan. Các đồng chí phó bí thư là phó thủ trưởng cơ quan, giúp việc đồng chí thủ trưởng cơ quan và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công.

 5. Mối quan hệ công tác

Cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thông qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phối hợp với các ban, cơ quan, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tỉnh đoàn và các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.