A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang qua các thời kì

 

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, phải đương đầu chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” để động viên toàn thể đồng bào, chiến sỹ trong cả nước phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Thực hiện lời kêu gọi của Người, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước vào phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn cách mạng trên, mang lại nhiều kết quả nối bật, để Bắc Giang trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 19,8% đứng thứ 2 cả nước năm 2022.

 Thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang

Cách đây 75 năm, ngày (11/6/1948 – 11/6/2023), khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên mọi lực lượng cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc, “làm cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công” theo tinh thần Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc ngày 27/3/1948 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người nhấn mạnh: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa… Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc”. Lời kêu gọi của Bác đã động viên, cổ vũ và truyền thêm sức mạnh, thôi thúc mọi người dân Việt Nam nói chung và người dân Bắc Giang nói riêng phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao ý chí cách mạng, ra sức thi đua chiến đấu giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

- Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn cách mạng ở Bắc Giang

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, quân đội và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã cùng với quân và dân cả nước vượt lên muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh giành thắng lợi vẻ vang, góp phần ghi tiếp những chiến công chói lọi vào trang sử vàng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ gian khổ ấy, Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đã huy động hàng vạn người con ưu tú ra mặt trận, đóng góp trên 3 triệu ngày công phục vụ tiền tuyến, hàng vạn tấn gạo, 4.516 con lợn, bò để nuôi quân đánh giặc; đã tiến đánh địch 1723 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 9.160 tên, làm bị thương 5.076 tên, bắt sống 1.333 tên địch và binh vận 3.792 lính nguỵ, 796 lính Âu Phi đào ngũ và đòi hồi hương; thu và phá huỷ 1.619 khẩu súng các loại.... Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954-1975): Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, hàng vạn lượt người của tỉnh Bắc Giang đã được huy động phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong 11 năm (1965-1975),  tỉnh Bắc Giang đã tiễn đưa trên 70.000 người con thân yêu của mình tòng quân đánh Mỹ. Năm 1964 đế quốc Mỹ cho máy bay bắn phá miền Bắc, tỉnh Bắc Giang là một trọng điểm bắn phá và có thời điểm là địa bàn huỷ diệt của giặc Mỹ. Tổng cộng, đế quốc Mỹ đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau (kể cả máy bay B52 và F111) dội xuống tỉnh ta 26.258 tấn bom, đạn các loại. Giặc Mỹ đã gây ra nhiều tội ác, song chúng đã bị quân dân tỉnh ta trừng trị đích đáng: 162 chiếc máy bay bị bắn hạ, 92 giặc lái máy bay tiêu diệt và bị bắt sống. Dưới làn bom đạn quân thù, nhân dân toàn tỉnh tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi khẩu hiệu: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, kiên định lẽ sống “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Với hàng loạt những thành tích xuất sắc ấy, quân và dân tỉnh Bắc Giang cùng 45 tập thể, 26 cá nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, 350 bà mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và rất nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen các loại. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất của quân và dân tỉnh Bắc Giang vẫn tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, sát cánh cùng Đảng và nhân dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các phong trào thi đua đã tạo nên động lực to lớn, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hướng vào các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào: “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân”; “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước (1986), tinh thần thi đua theo lời kêu gọi của Bác tiếp tục được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ. Nội dung thi đua hướng vào thực hiện các nhiệm vụ xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới và hội nhập, các phong trào thi đua của Tỉnh đã từng bước bắt kịp với những thay đổi của đất nước gắn với nhiệm vụ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nội dung và phương pháp thi đua được đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập.

- Nhớ lời Bác căn dặn, thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, trước bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp của tình hình Thế giới và dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng lớn đến các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Tỉnh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của Nhân dân của tỉnh Bắc Giang. Nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo các quan điểm của Người về thi đua yêu nước trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới; phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới sáng tạo, linh hoạt nên Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể như: Kinh tế của tỉnh phục hồi, phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Cả 13 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 đề ra đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 19,8% (cao nhất từ trước đến nay, gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước và đứng thứ 2 trong cả nước). Quy mô kinh tế được mở rộng, vươn lên đứng thứ 13 cả nước, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng mạnh là động lực chính cho tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp ổn định, là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Hình ảnh, vị thế của tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng lên. Vị thế, uy tín của Tỉnh ngày càng được nâng lên.

Trong giai đoạn phát triển mới, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Thấm nhuần và phát huy tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tư tưởng thi đua yêu nước của Bác, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đưa phong trào thi đua thực sự trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, của mỗi đơn vị, tập thể và ý thức tự giác của mỗi cá nhân.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cấp, ngành, hướng phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, những khâu khó, việc khó, đặc biệt tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ IXX. Gắn kết phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Ba là, thông qua các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện các điển hình, nhân tố mới, các tấm gương người tốt, việc tốt, để động viên, khen thưởng và nhân rộng. Việc khen thưởng cần bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng; khen thưởng phải bảo đảm chính xác công khai, minh bạch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị khen thưởng. Làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và trao giải thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp; bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực lan toả trong toàn xã hội.

Năm là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

 

Phát huy truyền thống thi đua yêu quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với mục tiêu tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo; đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, vượt qua thách thức, nêu cao ý chí và quyết tâm tiếp tục đổi mới thi đua phấn đấu xây dựng Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025./.

Tài liệu tham khảo

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 556.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang (bacgiang.gov.vn)

- Báo Bắc Giang (baobacgiang.com.vn)


Tác giả: Bảo Nguyên
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 22
Hôm nay : 494
Hôm qua : 571
Tháng 11 : 15.396
Năm 2023 : 282.986